Seminar Davčni obračun za leto 2022

Loading Dogodki
24. januarja ob 13:00 - 16:00

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Zato pripravljamo seminar na katerem bo predstavljena vsa omenjena tematika in podana marsikatera rešitev oz. dilema, ki se vam pojavlja pri vašem delu. Dobili boste odgovore, ki se dotikajo davčnega obračuna za leto 2022 in določene spremembe.

Seminar Davčni obračun za leto 2022 bo potekal

v torek, 24. januarja 2023 ob 13.00 uri

 na OOZ M. Sobota.

Vsebina:

 • Izvedba in pomen popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov (postopki, navodila, sklepi, pravilnik).
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.
 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.
 • Oslabitev ali odpis terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog (inventurni primanjkljaj, kalo ipd.).
 • Popravki in samoprijave pri oddanih davčnih obračunih.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih, neizkoriščenih letnih dopustov ipd.
 • Davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.
 • Postavke davčnega obračuna in popravki davčno priznanih, nepriznanih ali nepotrebnih prihodkov in odhodkov – 29. in 30. člen ZDDPO-2.
 • Davčne olajšave za leto 2022 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • Davčne novosti v letu 2022 in 2023.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk/udeležencev ter strokovna diskusija.

Izvajalka seminarja: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon..

Cena seminarja za udeležence znaša 90 EUR. Za člane OOZ M. Sobota in pri njih zaposlene (ob poravnani članarini), je cena 40 EUR, za člane ostalih OOZ je cena 50 EUR. Kotizacija za seminar se nakaže pred pričetkom seminarja na račun OOZ M. Sobota, št.: SI56 02340-0018180608 (NLB d.d.).

Seminar bo trajal do 16.00 ure.

Prijave zbiramo na OOZ M. Sobota, na podlagi priložene prijavnice: do 13.1.2023. Vabljeni.

PRIJAVNICA 24.1.2023

 

 

 

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec

  Več informacij

  OOZ Murska Sobota