Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Ministrstvo za gospodarstva je preko posrednega organa Slovenskega podjetniškega sklada objavilo javni poziv, katerega cilj je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja v nakup zaščitne opreme.

Upravičena podjetja se morajo ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo in biti organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Prijavitelj mora imeti na dan vložitve vloge vsaj 5 zaposlenih. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2).

V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni matične številke.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. Pri izboru dobavitelja mora prijavitelj ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti po tržni ceni.
 3. Prijavitelj mora kupiti zaščitno opremo ustrezne kvalitete, ki mora biti namenjena zaposlenim v podjetju, tako da je zagotovljena ustrezna varnost zaposlenih in omogočeno varno poslovanje oz. delovanje podjetja v času epidemije COVID19 in po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
 4. V okviru projekta se lahko sofinancirajo le že nastali stroški oz. izdatki (od 12.3.2020) do datuma oddaje vloge.
 5. Nedovoljeno je uveljavljati sofinanciranje za zaščitno opremo, v kolikor je:
 • dobavitelj povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
 • zakoniti zastopnik prijavitelja, ali njegov družinski član:
 • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik dobavitelja,
 • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu dobavitelja.

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme, ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do dne oddaje vloge.

Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, za vsak projekt posebej na podlagi predloga proračuna prijavitelja. Podlaga za pripravo predloga proračuna so računi, ki izkazujejo nakup zaščitne opreme s strani prijavitelja. Pavšalni znesek se določi ob upoštevanju omejitev, ki so navedene v nadaljevanju. Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

 • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
 • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
 • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
 • razkužila – največ do 20 EUR na liter
 • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR. DDV ni upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo. V kolikor vlogo oddaja pooblaščena oseba, je potrebno k vlogi priložiti podpisano pooblastilo zakonitega zastopnika.

Z odobrenimi vlogami se bo sklenila pogodba o sofinanciranju, ki jo mora podjetje podpisano vrniti v roku 8 dni.

Identifikacijo podpisnika pogodbe se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo).

V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Podrobnost razpisa, informacije in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada oz. na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107