Komu krije stroške testiranja država?

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 določa osebe, katere morajo opravljati teste za ugotavljanje okuženosti z virusom SARS-CoV-2 in njihove stroške krije država. 

  • Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene proti COVID-19, kot je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za:

‒ osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,

‒ osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,

‒ osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z oskrbovanci teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,

‒ osebe, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2,

‒ druge osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, zlasti uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,

‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

  • Osebe iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka svoj status verodostojno izkažejo izvajalcem presejalnega programa.
  • Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
  • Način izvajanja presejalnih programov iz prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo delodajalci, ki presejalne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.

Besedilo celotne Uredbe uredba 20.8.2021