Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021

Mestna občina Murska Sobota je v petek, 17.9.2021, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,

Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v razpisu. V primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno vzpodbudo do skupne višine 7.000,00 EUR. Minimalni znesek finančne vzpodbude je omejen na 300,00 EUR.

Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih:

Razpisna dokumentacija in obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, so objavljeni na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si, rubrika Javni razpisi.

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 1. 1. 2021 do zadnjega dne oddaje vlog na ta razpis.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti vlagatelj, je za posamezni ukrep navedena v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:

  • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč,
  • stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa nove opreme.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije na območju občine so:

  • stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in pohištva.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije.

Finančna konstrukcija v okviru prijavljenega ukrepa mora obsegati zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se kot lastna sredstva upoštevajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila.

Materialna in nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let. Višina pomoči po tem ukrepu je omejena do višine 7.000 EUR na posameznega upravičenca.

Ukrep 2: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Upravičeni stroški za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore na območju občine so stroški najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja.

Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50% plačane najemnine v obdobju od 1. 1. 2021 do oddaje vloge, skupaj pa največ 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenega DDV). Upravičenec se lahko prijavi na razpis za sofinanciranje več najetih poslovnih prostorov, pri čemer je skupna višina dodeljene pomoči po tem ukrepu maksimalno 1.000,00 EUR.

Ukrep 3: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Upravičeni stroški so:

  • stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
  • stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine in so se samozaposlili od 1. 1. 2021 dalje in še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.

 

Rok za prijavo na javni razpis

Za sodelovanje na javnem razpisu lahko prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po pošti ali v zaprti kuverti odda v glavni pisarni Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne.

Vloga mora biti, ne glede na mesto oziroma način oddaje, oddana med 21. 9. 2021, od 8. ure naprej, in do 11. 10. 2021, do 12.30 ure.

 

Ker se z razpisom pokrivajo že nastali stroški in je sredstev malo, pohitite z oddajo vloge!

Za morebitno potrebno pomoč pri pripravi vloge smo vam na voljo.