Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost je 7. 10. 2021 izdalo sklep, s katerim je ugotovilo razširjeno veljavo Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije. Sklep je objavljen v Uradnem list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021.

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet velja za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnosti:

– 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet;

– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

in za pri njih zaposlene delavce.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3175/sklep-o-razsirjeni-veljavnosti-kolektivne-pogodbe-za-cestni-potniski-promet-slovenije

Vir: OZS, Jure Dermastja