Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

12. SEPTEMBER 2022  |  

V Uradnem listu RS št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP).

Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in:

  • je vpisana v register najpozneje do 1. 12. 2021
  • na dan oddaje vloge ni v stečaju ali postopku likvidacije
  • nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 50 EUR
  • ima predložene obrazce (REKe) za plače
  • ni vključila dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Vrste pomoči:

  • enostavna pomoč za gospodarstvo
  • posebna pomoč za gospodarstvo
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja

Upravičeno obdobje: od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Upravičen strošek za posamezni mesec se izračuna po naslednji formuli:

US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t)

pri čemer je:

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)
q = porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)
p = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev
t = dani mesec v upravičenem obdobju
ref = referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo se za posamezni mesec v upravičenem obdobju izračuna po naslednji formuli:

VMP = 30 % x US 

pri čemer je:

VMP = višina mesečne pomoči upravičencu
US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih).

Višina pomoči za energetsko intenzivna podjetja ne sme presegati 50% upravičenih stroškov in znaša največ 80% izgub iz poslovanja upravičenca. Do višje pomoči (70% US, 80% izgube) so upravičena podjetja v zakonu naštetih sektorjih dejavnosti.

Vloga: elektronska oddaja do 15. 11. 2022 za celotno upravičeno obdobje (oddaja bo mogoča od 1. 11. 2022 dalje)

Izplačilo pomoči: 

  • do 31. 12. 2022 (za obdobje junij – september)
  • do 15. 3. 2022 (za obdobje oktober – december)

Vir: OZS, Jasmina Malnar Molek