JAVNI POZIV 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Eko sklad je objavil javni poziv, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe. Upravičenci so vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

I – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

L – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

M – uvedba sistema upravljanja z energijo,

N – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnete sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročite pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmete po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosite tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu pridobite po telefonu na številki 01 241 48 20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Vlagatelji lahko vložite elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami preko portala SPOT oziroma pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami, in sicer osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si. Vloga se po elektronski poti lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

Podrobnosti razpisa in tehnično dokumentacijo z navedbo upravičenih stroškov in obveznih prilog za vsak ukrep najdete na spletni strani Eko sklada oziroma na povezavi TUKAJ .

Projekt »JR podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija