Inšpektorat RS za delo (IRSD) v mesecu marcu in aprilu 2024 napovedal akcijo nadzora v dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva ter cestnega prevoza

V kampanji, ki bo potekala predvidoma v mesecu marcu in aprilu 2024 bo IRSD izvedel številne aktivnosti, usmerjene v preprečevanje nezgod pri delu. Če ste v letu 2023 na inšpektorat prijavili nezgodo pri delu in sodite med mikro, majhna oz. srednje velika podjetja iz dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva ter cestnega prevoza, lahko pričakujete obisk s strani IRSD. Cilj kampanje je sicer usmerjen v krepitev kulture preprečevanja nezgod in poklicnih bolezni v organizacijah in med posameznimi delavci, skladno z Vizijo nič. O Viziji nič si lahko več preberete na tej povezavi, temelji pa na miselnosti, da je s primerno kulturo mogoče vzroke za nezgode pri delu in poklicne bolezni odpraviti.

Priprava na nadzor

Da se lahko na nadzor v čim večji meri pripravite, vas v nadaljevanju seznanjamo s poglavitnimi obveznostmi s področja varnosti in zdravja pri delu.

Delodajalci preverite ali imate potrebno dokumentacijo s področja varnosti pri delu:

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Med pogostimi pomanjkljivostmi na področju ocen tveganja IRSD navaja posplošene vsebino, pomanjkljivosti glede prepoznavanja tveganj, postopkov ocenjevanja tveganj in opredelitve potrebnih ukrepov. Preverite ali imate dokumentacijo ažurirano, npr. ste podjetje preimenovali in še nimate posodobljene dokumentacije, imate nova delovna mesta, ki v prvotni dokumentaciji niso bila opredeljena …

  • sprejem internega akta in ocena psihosocialnih tveganj
  • sprejem internega akta glede alkohola, prepovedanih drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti delavca
  • načrt promocije zdravja

Pri vseh navedenih dokumentih je pomembno, da imate tudi pisna dokazila (npr. zapisniki), da ste se z delavci posvetovali o vsebini in ste jih z njo tudi seznanil.

Delovna oprema

Pred prvo uporabo, po premestitvi in periodično (vsake 3 leta, če proizvajalec ni določi drugače), je potrebno zagotoviti preglede delovne opreme, kar se dokazuje s potrdili, ki dokazujejo skladnost opreme z zakonodajo. Delavce je potrebno seznaniti z navodili za varno delo. Oprema mora imeti tudi oznake CE in izjave o skladnosti. To velja tudi za viličar, bager in drugo opremo, ki se uporablja pri delu.

Osebna varovalna oprema

Kadar delavci za varno opravljanje dela potrebujejo osebno varovalno opremo (OVO), jo je delodajalec dolžan zagotoviti, in tudi njeno uporabo. Da ste delavcu dali OVO, boste dokazovali z izjavami o prejemu, ki jih podpišejo. Vrsta OVO je predpisana v oceni tveganja ali v drugih internih aktih. Za OVO morate zagotoviti, da ima oznake CE in izjave o skladnosti v slovenskem jeziku. To vam predloži dobavitelj ob dobavi.

Usposabljanje za varno delo

Potrebna dokumentacija: program usposabljanja, zapisniki, potrdila, … in druga dokumentacija s pomočjo katere boste dokazovali, da so bili delavci ustrezno usposobljeni

Usposabljanje za varno delo je obvezno ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Preizkusi teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše, se izvajajo na 2 leti. V naši zakonodaji ne poznamo posebnih pravil glede usposabljanj za varno delo s specifično delovno opremo, npr. s težko gradbeno mehanizacijo, viličarji. Tudi tu se uporablja določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki določa, da mora delodajalec delavca ustrezno usposobiti za varno delo. Torej, če pri delu uporablja viličar, bo opravil usposabljanje za varno delo z viličarjem, in drugo specifično opremo, ki jo uporablja (bager, premična dvižna košara…), za varno opravljanje dela na višini, bo usposobljen za ta dela ipd.

Preizkusi, pa kot omenjeno, se izvajajo običajno na 2 leti.

  • Pregledi, meritve in preiskave škodljivosti na delovnih mestih (mikroklima, osvetljenost, druge škodljivosti ipd.)
  • Uporaba nevarnih snovi –  popis nevarnih snovi, ocenitev tveganja, usposobitev delavcev za delo z nevarnimi snovmi
  • Elektrika – pregledi in meritve inštalacij priključkov in stikal

Zdravstveni pregledi pri izvajalcu medicine dela:

Ne pozabite, da morate pred prvo zaposlitvijo delavca obvezno poslati na predhodni zdravstveni pregled zaradi ugotavljanja zdravstvene zmožnosti za delo. Če je delavec pregled opravil pri prejšnjem delodajalcu in pri vas opravlja popolnoma enaka dela, se to ne upošteva.

Delavce je potrebno pošiljati tudi na obdobne preglede, skladno z roki, ki ne smejo biti daljši od 5 let. Za dela na višini in delo v cestnem prometu so roki običajno 24-36 mesecev. Potrebna dokumentacija glede zdravstvenih pregledov je zdravniško spričevalo in napotnica. Pomembno je določiti zdravstvene zahteve za delovna mesta, npr. delavec na gradbišču dela na višini.

Strokovna ocena izvajalca medicine dela:

Ne pozabite na dokument, ki ga pripravi vaš izvajalec medicine dela, to je strokovna ocena izvajalca medicine dela.

Prva pomoč

Potrebno je določiti osebo, ki je odgovorna za nudenje prve pomoči na vsako izmeno in lokacijo, usposabljanje izvaja le Rdeči križ Slovenije. Po preteku  5 let je potrebno opraviti preizkus znanja. Zagotoviti je potrebno tudi omarico za prvo pomoč s potrebno vsebino.

Pisni sporazum o ukrepih za varnost pri delu na skupnih deloviščih

Predvsem gradbinci ne pozabite na pisni sporazum, v primerih, ko na enem delovišču delo opravljajo delavci različnih delodajalcev.

Uporaba lestev in delovnih odrov na gradbiščih

Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 ter biti pred uporabo pregledane in brezhibne. Odri morajo biti načrtovani, postavljeni in vzdrževani tako, da se ne zrušijo ali nehoteno premaknejo. Zagotoviti je potrebno ustrezno dokumentacijo.

Poškodbe pri delu

Če ste imeli poškodbe pri delu in so bili delavci odsotni vsaj en dan, morate imeti opravljeno raziskavo dogodka in imeti pridobljene izjave delavcev in prič (če so bile prisotne)

Za več informacij se člani lahko obrnete na naš Svetovalni center (svetovanje@ozs.si).

VIR: OZS