Usposabljam.se 2024-2025

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2024 – 2025. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Javno povabilo vsebuje dve vrsti lokalnih programov usposabljanja:

 • Usposabljanje na delovnem mestu+ (v nadaljevanju: UDM+) in
 • Usposabljamo lokalno,

ki sta vsebinsko in v načinu izvajanja enaka, razen v dveh točkah:

 1. programa imata različno ciljno skupino brezposelnih oseb za vključevanje,
 2. za posamezen program je namenjen različen vir financiranja.

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo na javno povabilo. Usposabljanje v obliki dela na domu ni dovoljeno.

Usposabljanje traja 3 mesece.

Usposabljanje izjemoma lahko traja 4 mesece kadar bo delodajalec osebo usposabljal na delovnem mestu s področja deficitarnih poklicev, ki so na Območni službi Murska Sobota: kuhar, zidar, pečar – polagalec keramičnih oblog, mizar, steklar, oblikovalec kovin, orodjar, tapetnik in mesar.

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 vključenih oseb. Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. V primeru 3-mesečnega usposabljanja vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 90 ur mentorstva, praviloma 30 ur mesečno. V primeru 4-mesečnega usposabljanja mora mentor opraviti najmanj 120 ur mentorstva.

Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Ciljne skupine oseb

 1. V program UDM+ bo Zavod vključeval osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu, za katere je bila ugotovljena smiselnost vključitve in so iz naslednjih ciljnih skupin:
  • dolgotrajno brezposelni,
  • starejši od 50 let,
  • nizko izobraženi (izobrazba ISCED 3 ali manj) in
  • brezposelni z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti (kot so prejemniki denarne socialne pomoči na Centru za socialno delo in/ali invalidi in/ali Romi). Zavod lahko, na podlagi sprotne analize trga dela tekom izvajanja programa, opredeli še druge skupine oseb z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti poleg že določenih, za kar na svoji spletni strani objavi ustrezno spremembo javnega povabila.
 2. V program Usposabljamo lokalno bo Zavod vključeval osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu najmanj 3 mesece in je bila zanje ugotovljena smiselnost vključitve. Zavod bo pri vključevanju oseb, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:
  • osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ),
  • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
  • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
  • osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu,
  • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa.

Delodajalec mora za kandidaturo na javno povabilo izpolnjevati splošne pogoje, med katerimi je tudi, da je vsaj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Republike Slovenije in ima zadnje tri mesece zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba.

Število oseb, ki jih delodajalec, ob vsaki odobreni ponudbi lahko usposablja na delovnem mestu, je odvisno od števila zaposlenih.

Upravičeni strošek, ki se izplačajo delodajalcu znašajo:

 • 955,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece,
 • 230,00 EUR, če usposabljanje s področja deficitarnih poklicev traja 4 mesece.

Ponudba se odda na Portalu za delodajalce (www.zadelodajalce.si), kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo.

Povabilo je odprto od 14. 3. 2024 od 10. ure dalje do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 3. 2025.

Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so vam na voljo na spletni strani Zavoda: https://www.ess.gov.si/delodajalci/#/ (v rubriki: Delodajalci/Aktualne finančne spodbude/Iskanje po finančnih spodbudah/Usposabljanje).