Najemanje delovne sile za sezonsko delo

Sezonska dela so pred vrati, saj delodajalci že povprašujejo po tovrstni delovni sili. Po tej se sprašuje tudi v tujini, kjer se prav tako srečujejo s pomanjkanjem delovne sile.

V zadnjem času so delodajalci pri najemanju tuje delovne sile bolj previdni, saj si želijo, da bi sezonskega delavca obdržali tudi v prihodnosti. Glede najemanja sezonskih delavcev iz tujine,  pa se še vedno največ povprašuje v kmetijski in gozdarski panogi, saj domače delovne sile za tovrstna dela primanjkuje. Pri postopkih najemanja novih sezonskih delavcev iz tujine, se v praksi s strani delodajalcev pogostokrat pojavljajo nejasnosti, zato se odločajo za sklepanje krajših pogodbenih razmerij.

Tuji sezonski delavci v Republiki Sloveniji lahko opravljajo sezonsko delo do 90 dni ali pa nad 90 dni.

Za sezonska dela, ki trajajo do 90 dni, tujci potrebujejo delovno dovoljenje. Tega izda Zavod RS za zaposlovanje, medtem ko enotno dovoljenje nad 90 dni izda upravna enota. Naj omenimo, da skupno trajanje enega ali več veljavnih dovoljenj pri naročnikih del, ne sme presegati 90 dni v koledarskem letu.

Eden od pogojev za izdajo delovnega dovoljenja za sezonsko delo je, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih kandidatov. Torej mora naročnik dela predhodno opraviti   kontrolo trga dela. Priporočeno je, da se ta opravi pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja.

Po predhodnih postopkih Zavod RS za zaposlovanje izda dovoljenje za sezonsko delo na podlagi vložene vloge s potrebnimi dokazili, ki jo lahko vloži delodajalec ali naročnik dela.

V primeru, ko ne pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava, je potrebno dovoljenje za sezonsko delo vrniti v rokih, kot je to predpisano po Zakonu o upravnem postopku. Sezonskemu delavcu pa preneha dovoljenje za sezonsko delo, kadar se mu ta izteče, ko oseba na katerega se glasi sezonsko dovoljene umre ter še v nekaterih drugih primerih.

Naj opozorimo, da se dovoljenje za sezonsko delo lahko s strani Zavoda RS za zaposlovanje razveljavi, ko:

  • je delodajalcu ali naročniku dela pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu

o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev;

  • je delodajalcu pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o delovnih razmerjih ter Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno;
  • je s pravnomočno odločbo ugotovljeno, da je tujec v postopku izdaje dovoljenja predložil ponarejeno dokazilo, na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje;
  • tujec ne začne delati oziroma ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja najkasneje petnajsti dan od vročitve dovoljenja.

VIR: OZS, Zdenka Bedekovič