Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024

S pričujočim javnim razpisom MGTŠ spodbuja uvedbo okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, gorske in kongresne centre, do najvišjega zneska 3.500,00 EUR na pridobljeni znak. Znesek zadošča za pokritje stroškov certificiranja kateregakoli izmed okoljskih/trajnostnih znakov.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih ali trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije ter gorske in kongresne centre, ki na podlagi tega lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST).

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, Authentic Luxury, Hostelling International Quality & Sustainability, B Corp in Good Travel Seal.

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

Upravičenci

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102, 56.105, 79.110, 79.120, 93.292, 49.392 ali 82.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično agencijo, atrakcijo, gorski ali kongresni center.

Upravičeni stroški

Upravičeni so stroški pridobitve okoljskega/trajnostnega certifikata, vendar le tisti, ki so neposredno povezani s postopkom certificiranja.

Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev pri izvedbi aktivnosti v postopku certificiranja znaka. Članarine in takse so prav tako upravičen strošek, tudi stroški označevalnih tabel. Stroški pridobitve znaka Slovenia Green za ponudnike in vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma niso upravičen strošek.

 Financiranje upravičenih stroškov bo izvedeno na osnovi dejanskih upravičenih stroškov, ki se bodo dokazovali z računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, ki bodo posredovana ministrstvu ob oddaji vloge. Pred prijavo na razpis mora biti certifikat že pridobljen.

Stroški priprave vloge na ta javni razpis niso upravičeni.

Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2023.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Rok za oddajo vlog je 7. 6. 2024.

Vloge je potrebno oddati v elektronski obliki na naslov: gp.mgts@gov.si najkasneje do roka za oddajo do 23.59 ure.

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani ministrstva Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI

Dodatne informacije o javnem razpisu dobite na elektronskem naslovu: gp.mgts@gov.si (s pripisom: JR okoljski/trajnostni znaki).

Brezplačno svetovanje glede razpisa in pomoč pri pripravi vloge lahko zainteresirani pridobite na točkah SPOT svetovanje in na zbornici.