P1 plus 2024 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, katerega namen je hitrejše, lažje in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov mikro, malih in srednje velikih podjetij za izvedbo tehnološko zahtevnejših in/ali manj zahtevnejših projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije / zelenega / krožnega gospodarstva.

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita
 • Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
 • Letni promet ne presega 50 mio EUR
 • Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
 • Bonitetna ocena vsaj D2
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • “De minimis”

Banke, ki sodelujejo v razpisu

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Upravičeni stroški

 • Materialne investicije (nakup novih strojev, obnova ali nakup objekta, stroški gradnje, nakup zemljišč,…)
 • Nematerialne investicije (know how)
 • Obratna sredstva

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Kreditno garancijski pogoji

 • Odplačilna doba:
  • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
  • od 1,5 let do 10 let za investicije
 • Moratorij:
  • do 6 mesecev za obratna sredstva
  • do 24 mesecev za investicije
 • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
 • Zavarovanje kredita: Izvede banka v skladu z njenimi pogoji
 • Zavarovanje garancije: Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
 • Brez stroškov vodenja in odobritve garancije, strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke

Razpisani roki in način oddaje vloge

Oddaja vloge je elektronska preko ePortala Sklada.

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

 • 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2024 do 14 ure
 • oz. do porabe sredstev

Več podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, www.podjetniskisklad.si