Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 24-25

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je z izvajalcem razpisa, Slovenskim podjetniškim skladom objavilo razpis, katerega namen je:

 • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti potencial slovenske strateške surovine (lesa)
 • spodbuditi investicije mikro podjetij v novo tehnološko opremo, digitalizacijo poslovanja ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

 Višina financiranja

 • od 15.000 EUR do 70.000 EUR subvencije
 • 60-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta
 • Možnost oddaje 1 vloge.

 Upravičenci

 • Mikropodjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 30. 6. 2024, s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 Pogoji za kandidiranje

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50% volumna
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON-1
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Še razpoložljiv znesek po »de minimis«

Upravičeni in neopravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa)
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (zgolj nakup nove programske opreme procesa predelave lesa)
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme

Davek na dodano vrednost ter drugi davki ali dajatve niso upravičen strošek. Neupravičeni so tudi stroški za nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov in peči (vse, kar je v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno), kakor tudi stroški opreme za predelavo lesa za energetsko rabo (peleti, sekanci ipd.), gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (GOI), izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja, nabave materiala ali surovin za proizvodnjo, stroški tekočega poslovanja. Neupravičeni so tudi stroški za nakup licenc za splošne pisarniške programe in splošne operacijske sisteme.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom in se morajo nanašati neposredno na izdelek, ki ga proizvaja vlagatelj. Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2023 ali 2024 za sofinanciranje v letu 2024, oziroma izdelanih v letu 2024 ali 2025 za sofinanciranje v letu 2025.

V vlogi je potrebno jasno opredeliti načrtovane stroške projekta in priložiti predračune / ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. Iz predračunov / ponudb mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, vrednost z DDV in brez DDV.

Opremo, ki je del sofinanciranega projekta, upravičenec ne sme odtujiti še najmanj 2 (dve) leti po zaključku projekta.

 Obdobje nastanka upravičenih stroškov:

Za pridobitev sredstev:

 • V letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 11. 2024
 • V letu 2025: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 10. 2025

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od datuma oddaje vloge do 15. 11. 2024 za projekte, ki bodo sofinancirani v letu 2024 oziroma do 15. 10. 2025, za projekte, ki bodo sofinancirani v letu 2025.                                                                                                                                                                                                  

Razpisani roki in način oddaje vloge

Oddaja vloge je elektronska preko ePortala Sklada. Elektronsko jo mora podpisati lastnik s.p. ali direktor firme ali zastopnik.

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

 • 7. 2024 in 2. 9. 2024 do 14.00 ure oz. do porabe sredstev

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali na naslovu razpisi@podjetniskisklad.si.