Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023 – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (jr pmsns-mmönk – ukrep 1/2023)

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je objavila Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023.

Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:

 • v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
 • v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/Kapornak,
 • v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/Szerdahely, 2
 • v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendvahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyertyános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
 • v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

Upravičeni prijavitelji javnega razpisa so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 EUR, najvišji pa 50.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oz. 100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju).  Zaprošena nepovratna sredstva znašajo največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV-ja.

Strošek je upravičen, če je bil predmet projekta naročen (sklenjena pogodba, izdana naročilnica), plačan in dobavljen ter vključen v delovni proces in usposobljen za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti, in sicer od datuma oddaje vloge na ta javni razpis in najkasneje do 30.9.2023. Začetek projekta ne sme biti pred vložitvijo vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da:

 • so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
 • so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
 • upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oz. glavno dejavnostjo podjetja in katerega posamična neto vrednost (brez DDV) je višja od 500,00 EUR,
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
 • so nastali (osnovno sredstvo, dobavljeno in usposobljeno za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
 • so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
 • proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena izposoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
 • so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na prejemnika sredstev,
 • so nastali v skladu z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
 • so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).

Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Glavna ulica 7, 9220 Lendava, je 31. 3. 2023. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).

Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ – VLOGA – JR PMSNS-MMÖNK – UKREP 1/2023« ter s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Razpisna dokumentacija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom so objavljene na spletnih straneh PMSNS http://www.muravidek.si in www.muravidek.re.

Projekt »JR podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija