JAVNI RAZPIS P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, katerega predmet so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP
 • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

 • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
 • spodbujati rast in razvoj MSP,
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
 • spodbujanje zasebnih vlaganj.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Delitev MSP glede na starostni status:

 • MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
 • MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Razpis vsebuje omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis. Podrobnosti omejitev poglejte v razpisu.

Kreditni in garancijski pogoji: Kreditno–garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

produkt/linija MSP5+ MLADI MSP
% garancije Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % % garancije Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR+ pribitek v %
A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP 60% 0,60% 80% 0,35%
A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja 80% 0,35% 80% 0,35%
A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G 60% 0,85% 60% 0,85%

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Strošek odobritve kredita in garancije:

Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke.

Sklad ne zaračunava stroška odobritve garancije.

Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.

Zavarovanje garancije:

Sklad ima v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju z banko dogovorjeno zavarovanje svojega dela terjatve iz 9 naslova unovčenja garancije. Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.

Pogoji za koriščenje kredita

Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.

Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena delna refundacija oz. povračilo že plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.

Vsebina vloge

 1. Prijavni list: spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/, s: – pooblastilom za potrebe preverjanja podatkov pri FURS;
 2. Poslovni načrt s finančno prilogo
 3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida: – za leto 2021 (velja za prijavna roka 15.04. in 05.05. 2023) oziroma – za leto 2022 (velja za prijavne roke od vključno 25.05.2023 dalje), oddane na AJPES. Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja oddana na AJPES, (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES). Podjetja, ustanovljena v letu 2023, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
 4. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada;
 5. Bonitetno dokazilo, ki mora biti skladno z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES: – S.BON-1 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode. Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predložijo eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavna roka 15.04. in 05.05. 2023 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2021. Za prijavne roke od vključno 25.05.2023 dalje se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2022. Za podjetja, ustanovljena v letu 2023 se predloži BON-2;
 6. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2022.

Vloga z vsemi prilogami mora biti oddana na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

 Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada: V letu 2023: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10..

Polno besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.