Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavili javni razpis, preko katerega so razpisana nepovratna sredstva ter posojila na obmejnih problemskih območjih. Vlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali pa za kombinacijo nepovratnih sredstev in posojila (BIZI NOO POSOJILA).

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

 • pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • ohranjanja oziroma povečevanja zaposlenih,
 • varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Na razpis lahko kandidirajo mikro, mala  in srednje velika podjetja s sedežem ali poslovno enoto na območju naslednjih občin, ki spadajo v pomursko regijo:

Apače, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Velika Polana.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2020.

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50% upravičene vrednosti projekta).
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter dodatno po shemi de minimis nova oprema in stroji za manjšo porabo energije vlagatelja (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena samooskrbi vlagatelja.
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Obdobje upravičenosti izdatkov projekta je od datuma oddaje vloge do najkasneje 18. 10. 2025 v letu 2025.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov

 • Produkt BIZI NOO: najnižja zaprošena vrednost nepovratnih sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 160.000 EUR.
 • Produkt BIZI NOO POSOJILO: najnižja zaprošena vrednost posojila je 25.000 EUR, najvišja pa 500.000 EUR. Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov financiranega projekta je 100.000 EUR, najvišja vrednost pa 1.000.000 EUR. Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.

Posojilni pogoji (produkt BIZI NOO POSOJILO)

 1. Obrestna mera je:
 • fiksna od 2,95% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene.
 • V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oziroma de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.
 1. Doba vračanja
 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

Pogoji zavarovanja posojila (produkt BIZI NOO POSOJILO)

 1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
 2. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna

Rok za črpanje nepovratnih sredstev je enkrat letno, najkasneje do:

 • 10. 2023 v letu 2023,
 • 10. 2024 v letu 2024,
 • 10. 2025 v letu 2025.

Rok za črpanje posojila je največ 2 meseca po zaključku projekta in ne kasneje kot 18. 10. 2025.

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:

 • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
 • poslovno dokumentacijo:
  • poslovni načrt
  • akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja
  • finančni izkazi za poslovanje v tekočem letu oziroma letu 2023 za mesece pred oddajo vloge
  • predračune/ponudbe,…

Oddaja vloge

 1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
 2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
 3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs. si s pripisom zadeve »Vprašanje – razpis NOO«.

Roki za oddajo vloge

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 1. rok do 16. 6. 2023,
 2. rok do 28. 7. 2023,
 3. rok do 1. 9. 2023,
 4. rok do 29. 9. 2023.

oziroma do porabe sredstev. Vlogo je možno oddati znotraj objavljenih razpisnih rokov.

Podrobnosti o razpisu, razpisno dokumentacijo in prijavni obrazec najdete na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, povezava: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-noo/