JAVNI POZIV 108SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Eko sklad je objavil javni poziv, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup novih okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon, skupaj z vrednostjo nakupa ali dvoletnega najema baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz k vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o finančnem lizingu in (morebitne) pogodbe o najemu baterije ter izhaja iz registra oz. evidence opredmetenih osnovnih sredstev vlagatelja.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

  • 6.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000,00 EUR (z DDV);
  • 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);
  • 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L7e;
  • 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L6e;
  • 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
  • 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
  • 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

Upravičeni stroški naložbe so stroški nakupa novega vozila na električni pogon (strošek najema baterije za dvoletno obdobje najema se šteje za upravičen strošek naložbe).

Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu

Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil, in pred oddajo vloge. Prva registracija po proizvodnji vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge. Vlagatelj mora po prvi registraciji postati prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila. Račun za nakup vozila, ki je predmet naložbe, se mora glasiti na vlagatelja.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 108SUB-EVPO23 in obvezne priloge.

Vozilo mora najmanj 2 (dve) leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali v zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani https://www.ekosklad.si/, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloga se vlaga v elektronski obliki, razen če to ni mogoče. V takem primeru se izjemoma lahko vloži vlogo tudi v pisni obliki. Vlagatelj lahko vloži elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami preko portala SPOT oziroma pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.

Vloga se po elektronski poti lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

Projekt »JR podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija