Javni poziv 71PO23 kreditiranje okoljskih naložb

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

  1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  3. gospodarjenje z odpadki,
  4. varstvo voda in učinkovita raba vode,
  5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo,
  6. začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je določena kot:

  • Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 %ali
  • Fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

Vlagatelji lahko vložijo vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.

 

Projekt »JR podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija