Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Družba Borzen, d.o.o. je v Uradnem listu RS, št. 109/2023 z dne 27.10.2023 objavila Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije in toplote brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in inštalirano moč proizvodne naprave, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (v nadaljevanju tudi projekt), in sicer za:

2.1. Proizvodne naprave

Sklop 1

A – proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti OVE.

Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:

 • A 1.1. fotonapetostna elektrarna
 • A 1.2. fotonapetostna elektrarna – skupnostna
 • A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
 • A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore

Sklop 2

B – proizvodnja električne energije iz vetrne energije

Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:

 • B 1.1. vetrna elektrarna
 • B 1.2. vetrna elektrarna – skupnostna

Sklop 3

C – proizvodnja električne energije iz vodne energije

D – soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije

E – soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak

Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:

 • E 1.1. soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – biomasa
 • E 1.2. soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – deponijski plin
 • E 1.3. soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda

Sklop 4

F – soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase z inštalirano močjo enako ali manjšo od 10 MW.

Sklop 5

G – proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso) z inštalirano izhodno toplotno močjo večjo od 50 kW in manjšo od 10 MW z avtomatskim doziranjem peletov ali sekancev.

H – toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano izhodno toplotno močjo večjo od 50 kW in enako ali manjšo od 10 MW, s katerimi se proizvaja toplota iz obnovljivih virov energije.

Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:

 • H 1.1. toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/ VODA)
 • H 1.2. toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)
 • H 1.3. toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW.

2.2. Hranilniki

V okviru prijave posameznega projekta lahko prijavitelj hkrati vključi tudi shranjevanje električne ali toplotne energije. Pomoč za shranjevanje se dodeli na podlagi kapacitete hranilnika, za katerega se pomoč dodeli glede na inštalirano moč proizvodne naprave, h kateri je hranilnik prigrajen in zato ni opredeljen v ločenem sklopu. Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE – elektrika ali OVE – soproizvodnja elektrike in toplote).

Upravičenci

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
 • samoupravna lokalna skupnost.

Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

Pogoji za prijavo

Prijavitelj je upravičen do pridobitve pomoči po tem javnem pozivu ob izpolnjevanju določenih pogojev na dan oddaje vloge.

Prijavitelj mora v vlogi navesti skupne stroške projekta, pri čemer so skupni stroški projekta le tisti stroški, ki:

 • so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta; – so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

Skupni stroški so upravičeni le v okviru upravičenega namena za novo proizvodno napravo. Skupni stroški projekta bodo lahko predmet naknadnega preverjanja s strani komisije.

Drugi posebni pogoji

Izvedba projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna naprava mora biti skladna z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije oziroma toplote, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi.

Isti prijavitelj lahko na javnem pozivu za posamezni projekt vloži eno vlogo. V primeru več projektov prijavitelj vloži vlogo za vsak projekt posebej. Če prijavitelj za isti projekt za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije poda več prijav, komisija upošteva le prvo prispelo prijavo, ostale zavrže.

Višina in intenzivnost pomoči

Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW inštalirane moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsako tehnologijo posebej.

Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45% skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem.

Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

 • do 45% skupnih stroškov za velika podjetja,
 • do 55% skupnih stroškov za srednja podjetja,
 • do 65% skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Način in rok za predložitev vlog

Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči (v nadaljevanju: vloga) lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika. Prijavitelj vlogo za javni poziv z oznako JP-OVE-01 odda izključno preko spletne aplikacije, na naslovu www. borzen.si, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Rok za oddajo vloge: Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8. ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve Uredbe, tj. 24. junija 2023. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi Uredbe.

Dodatne informacije o javnem pozivu

Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom in njegove podrobnosti so dostopne na spletni strani www.borzen.si. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na tel. 01/620-76-17 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www. borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova ove@ borzen.si.