Novosti Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Novosti Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Novosti, povezane s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen  z avgustom zahtevajo določene nove obveznosti.

Zato smo izvedli usposabljanje, na katerem smo izpostavili:

 1. Predstavitev problematike fizičnih obremenitev
 2. Metode ključnih kazalnikov (MKK)
 3. Zahteve Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen
 4. Vrste obremenitev, ki jih je potrebno oceniti po pravilniku
  • dvigovanje – držanje – prenašanje (MKK-DDP)
  • vlečenje – potiskanje (MKK-VP)
  • ročni delovni procesi / ponavljajoče ročno premeščanje (MKK-RD)
 1. Dodatne vrste obremenitev po metodologiji BAuA
  • premikanje telesa (MKK-PT)
  • prisilna drža telesa (MKK-PDT)
  • delo z uporabo celotne telesne moči (MKK-CTM)
 1. Smernice za izdelavo ocene tveganja
 2. Pregled in uporaba presejalnega testa
 3. Izdelava tipičnih primerov ocen tveganja za posamezno vrsto fizičnih obremenitev
 4. Pristop k pripravi ukrepov za zmanjšanje obremenitev

Predstavitev je potekala na podlagi, s strani predavatelja mag. Janka Pahič, pripravljene power point prezentacije, kjer so bili udeleženci poleg zahtev pravilnika in ocenjevanja obremenitev seznanjeni tudi s tem, da  posamezne vrste obremenitev vplivajo na določene organske sisteme in segmente lokomotornega aparata. Zato je tovrstno ocenjevanje namenjeno zmanjšanju izpostavljenosti tovrstnim obremenitvam ter  ohranjanju zdravja delavcev na delovnih mestih. Udeleženci so v predstavitvi aktivno sodelovali ter sproti izpostavljali pomisleke, vprašanja ter stališča.

Po sami predstavitvi smo prikazali, kako bi potekala takšna ocena tveganja v praksi ter obdelali nekaj primerov z namenom, da poskušamo pravilno prepoznati pomembne kriterije, ki jih je potrebno pri pripravi podatkov in izvedbi presajalnega testa upoštevati.

Predavatelj je posebej izpostavil, da pravilnik, ki je stopil v veljavo, zahteva oceno tveganja zaradi ročnega premeščanja bremen in napotuje na metodologijo BauA (Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin), ki pa pozna še tri dodatne vrste obremenitev, ki jih je potrebno pri ocenjevanju upoštevati.

Novosti Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen Novosti Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen