Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – Sprememba

Slovenski podjetniški sklad je dne 8.5.2020 objavil spremembe vsebine javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20. 3. 2020.

Razpis je namenjen garancijam, ki jih daje Sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in jih razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. In s spremembo tudi zagotovitvi porabe obratnih sredstev za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Spremembe, ki jih je Sklad objavil dne 8.5.2020 se nanašajo na naslednje:

5.2. Osnovni pogoji kandidiranja

Spremeni se potrebna bonitetna ocena podjetja, ki kandidira za sredstva in sicer mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN1 vsaj D2. Omejitev ne velja:

  1. za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2018, in sicer za prijavne roke od vključno 20. 5. 2020 do vključno 5. 7. 2020,
  2. za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019 in zavode, in sicer za vse prijavne roke.

Opravičenim razlogom za kandidiranje se dodaja: – zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti ali zagotoviti porabo obratnih sredstev za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

Spreminja se: Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

Na kreditno-garancijsko linijo C.19. (kritje škode zaradi virusa COVID-19) lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnosti iz vseh dovoljenih področij, skupin in razredov, torej tudi podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”.

Upravičeni stroški:

– za mikrogarancije:  • obratna sredstva.

 Pregled kreditno-garancijskih pogojev- kritje škode zaradi virusa COVID-19:

  MIKROGARANCIJE
MSP 5+ in MLADI MSP – 80 % garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50 %

– ročnost kredita: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Roki za oddajo vlog so: 20. 5.,  5. 6.,  20. 6.,  5. 7.,  5. 9.,  20. 9.,  5. 10.,  20. 10. 2020.

Podrobnosti razpisa najdete na povezavi https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106