Slovenska industrijska strategija 2021-2030

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo Osnutek industrijske strategije 2021-2030 in jo dalo v javno razpravo.

Namen vsake strategije je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj. Tako tudi ta postavlja usmeritve za razvoj slovenske industrije v obdobju 2021-2030. V ožjem smislu se industrija nanaša na proizvodno-predelovalne dejavnosti. Vendar je na industrijo vezanih več kot četrtina storitvenih dejavnosti. Meje med proizvodnjo in storitvami so postale zamegljene, interakcije med storitvami in proizvodnjo pa se v vseh panogah povečujejo.

Zato pričujoča industrijska strategija zajema širši pogled na industrijo in vključuje tudi z njo povezane storitve.

Slovenija se, tako kot celotna Evropska unija, sooča z mnogimi izzivi: tehnološke spremembe, družbeno-politične spremembe, globalizacija, kopičenje (neobdelanih) odpadkov, vse težji dostop do strateških surovin, podnebne spremembe in izzivi, povezani z zdravjem. Vsi ti izzivi predstavljajo na eni strani grožnjo, na drugi pa tudi priložnost, odvisno od tega, kako uspešno se z njimi soočamo.

Zato je Slovenska industrijska strategija zasnovana na uravnoteženem spodbujanju treh komponent trajnostnega razvoja (družbe, okolja in gospodarstva), z namenom, da:

  • zagotovi konkurenčnost gospodarstva,
  • ustvari pogoje za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova, bolj kakovostna delovna mesta ter
  • za prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo.

Slovenija potrebuje močno industrijsko bazo, da se bo lahko soočila z mednarodno konkurenco in izzivi.

Rast avtomatizacije in digitalizacije poslovanja postavlja kot nujen predpogoj za ohranjanje konkurenčnosti ne samo industrije.

Kajti vpeljava tega bo pozitivno vplivala na področje zelenega razvoja, kjer se želi preiti v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo terja boljše ravnanje z viri in se mora najprej osredotočiti na preprečevanje nastajanja odpadkov že od zasnove proizvodov do izboljšanega zbiranja za povečanje/ohranitev čistosti tokov za njihovo izboljšano predelavo oziroma reciklažo. Pri tem je treba upoštevati cel življenjski cikel proizvoda skozi celotno verigo vrednosti.

Področje ustvarjalnega in pametnega razvoja prav tako sloni na uvajanju napredne tehnologije, vpeljave robotizacije in ustvarjanju patentov. Eden izmed stebrov sodobne družbe so raziskave, razvoj in inovacije. Vse troje v veliki meri temelji na povezovanju znanj, industrij in organizacij, ki v medsebojnem sodelovanju razvijajo ustvarjalne inovacije. Te vedno pogosteje izhajajo iz problema posameznika, družbe in/ali okolja in tudi ponujajo rešitev za specifičen problem.

V uspešen raziskovalno razvojni cikel vstopajo različne organizacije, vse od podjetij različnih velikosti in panog, institucij znanja, nevladnih organizacij do kreativnih industrij, ki so vir spodbud za razvoj gospodarstva ter tudi celotne družbe.

Digitalizacija že dolgo ni več zgolj opcija, za katero bi se lahko odločili, temveč je nuja, ki jo mora Slovenija sprejeti na vseh ravneh – ne le v industrijski politiki, temveč tudi na ostalih nivojih življenja posameznikov.

Ključno področje za napredek strategija vidi tudi v prilagoditvi in oblikovanju novih kompetenc na vseh nivojih izobraževanja in usposabljanja ter zagotovitvi ustreznega števila usposobljenih kadrov.

Okrevanje gospodarstva po trenutni krizi ni edini razlog za digitalno transformacijo, kajti ta tudi dviguje produktivnost, konkurenčnost in odpornost gospodarstva.

V vsem navedenem najdemo veliko priložnosti tudi za mala podjetja, ki s svojimi pogledi na posameznika in njegove potrebe, lahko prispevajo k rešitvi težav.

 

Celotni predlog strategije najdete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-09-17-osnutek-slovenske-industrijske-strategije-2021-2030-v-javni-razpravi/

 

  

Renata Stanko, svetovalka SPOT svetovanje Pomurje

 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija