Javni razpis P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednje velikim podjetjem  ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • Ohranitev delovnih mest
 • Spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • Spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • Omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • ročnosti kredita
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje določene pogoje, med drugimi:

 1. ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
 2. je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD1) 1
 3. na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19;
 4. ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati vse naslednje pogoje;

 • imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
  • iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
  • s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih /poslovnih modelov v vlogi,
 • imeti zaprto finančno konstrukcijo,
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
 • imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer:
  • v obdobju od leta 2021 do 2024 (velja za prijavne roke do vključno 8.4.2021) oz.
  • v obdobju od leta 2022 do 2025 (velja za prijavne roke od vključno 27.5.2021);

– imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in sicer:

 • v obdobju od leta 2021 do 2024 (velja za prijavne roke do vključno 8.4.2021);
 • v obdobju od leta 2022 do 2025 (velja za prijavne roke od vključno 27.5.2021).

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«. Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »Upravičeni stroški«. Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa). Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 6. zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Vloga

 1. Obrazec Sklada je »Vloga za financiranje P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021« je dostopen na ePortalu Sklada;
 2. Obvezne priloge
  1. Zadnji računovodski izkazi v originalni obliki, ki so bili uradno oddani na AJPES (za prijavne roke do vključno 8.4.2021 se upoštevajo računovodski izkazi za leto 2019; za prijavne roke od vključno 27.5.2021 dalje pa se upoštevajo računovodski izkazi za leto 2020)
  2. Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih
  3. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge
  4. Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe,
  5. Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,
  6. Izpolnjen in potrjen obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov FURS«
  7. Dokazila glede vpliva izbruha nalezljivih bolezni COVID-19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje bloge na Sklad (npr.: padec čistih prihodkov od prodaje; odpovedana naročila kupcev; zamude, izpadi ali prekinitev dobav s strani dobaviteljev; padec obsega proizvodnje ali opravljanja storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu; zaprtje proizvodnje ali poslovno-prodajnih obratov; da opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se prodaja storitve oziroma blaga zaradi virusa začasno prepove)

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada  https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Roki za predložitev vlog:

– v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 06. 11.

– v letu 2021: 05. 01., 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14.00 ure na posamezen prijavni rok.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortalu www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Podrobnejše informacije razpisa najdete v razpisu.