Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijske platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
 5. Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna trgovina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.
 6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški javnega poziva.
 7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba ali partnersko podjetje po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije: http://dihslovenia.si/vavcer/

 • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika.

Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.

 • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika.

Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.

 • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine.

Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

 • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.

Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahko po javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov. DDV ni upravičeni strošek.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi