Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca/strokovnjaka izbranega usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
 3. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20% zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje za vsaj 1 zaposlenega.
 5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
 6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški javnega poziva.
 7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z objavo javnega poziva v Uradni list RS, (dne 12. 2. 2021) in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Račun ne sme biti izdan izven obdobja upravičenosti.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca) Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20% na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

Podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi največ en vavčer v obdobju 2019 do 2023.

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega zaposlenega uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov. DDV ni upravičeni strošek.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi