Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je spodbuditi ciljne skupine k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:

 • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
 • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
 • prevoda prijave

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca v kolikor se zanj odloči.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora prijavitelj ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški.
 5. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

 • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/
 • tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
 • prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
 • Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
 • Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oziroma validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR.

Maksimalna višina subvencije:

 • je 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa,
 • je 9.999,99 EUR – z vključenimi popolnim preizkusom.

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.

DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi