Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72.a členom ZGD-1.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oziroma dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
 3. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1).
 4. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos lastništva. Prijavitelj lahko za posamezen sklop aktivnosti izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu. Evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si.
 5. Aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva.
 6. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 7. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški javnega poziva.
 9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 22. 11. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Upravičene aktivnosti za posamezno odobreno vlogo, ne glede na to, za koliko sklopov je vloga odobrena, morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • 1 sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
 • 2 sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
 • 3 sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oziroma za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva za vsak sklop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer lahko odda vlogo za vsak posamezni sklop ločeno ali za več sklopov skupaj.

DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi