Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega predmet je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

 • oceno stanja na področju digitalizacije,
 • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
  • Izkušnja kupca (Customer eXperience),
  • Podatkovna strategija,
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • Strategija razvoja digitalne kulture,
  • Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje
  • samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne sme biti izdan pred objavo javnega poziva (12. 2. 2021).
 5. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
 6. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
 7. Digitalna strategija ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.
 8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz javnega poziva.
 9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenije, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenije je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 2 – Mnenje DIH Slovenije k pripravljeni digitalni strategiji).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi.