Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je ciljnim skupinam javnega poziva zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (to je do oddaje zahtevka) najmanj enega zaposlenega.
 3. Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO1 (praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt, SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št. 1), ki je obvezna priloga vloge
 4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 6. Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.
 7. Prototip ne sme biti izdelan pred 19. 6. 2020.
 8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz javnega poziva.
 9. Strošek zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2020 in traja do 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).

Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

Stroški, povezani z izdelavo prototipa, so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi Potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2), ki je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi