Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:

 • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
 • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
 • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitve pridobiti po tržni ceni.
 4. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
 5. Statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 19. 6. 2020.
 6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz javnega poziva.
 7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • notarski stroški,
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Prijavitelj lahko po javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi