Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je spodbuditi ciljne skupine iz javnega poziva k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oziroma diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:

 • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
 • ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,
 • priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,
 • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih. Prijavitelj lahko izbere le svetovalca, ki ima v katalogu vpisane reference za tisti trg, za katerega bo prijavitelju izdelal tržno raziskavo, ki bo predmet sofinanciranja po javnem pozivu. Katalog zunanjih svetovalcev vodi Slovenski podjetniški sklad. Objavljen je na spletni strani https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
 5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 6. Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.
 7. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz javnega poziva.
 8. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • Stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR..

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju od leta 2019 do 2023.

DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi.