Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

Pogoji za projekt:

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti naziv, datum in organizatorja mednarodnega foruma, za katerega bo uveljavljal upravičene stroške.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški.
 5. Mednarodnega foruma se bo aktivno udeležil lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
 6. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
  • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 19. 6. 2020 in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (največ dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu, in sicer:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
 • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi
 • prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO Dubaj.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se ne štejejo mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini.

V kolikor se stroški uveljavljajo za mednarodni forum, ki je organiziran v digitalni obliki, se lahko uveljavljajo le stroški prve alineje prejšnjega odstavka.

Pogoj za uveljavitev stroškov je aktivna udeležba na mednarodnem forumu.

Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, če upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve, in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali  s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju.

Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva udeleženca s strani MSP (na posameznem mednarodnem forumu), in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopnika in/ali zaposlenega v MSP.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR. DDV ni upravičeni strošek.

Prijavitelj lahko sredstva po javnem pozivu pridobi večkrat letno.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi