Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, katerega namen in cilj je podpreti ciljne skupine javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 (v nadaljevanju: model EFQM) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti svetovalca in zunanjega izvajalca oziroma zunanjega izvajalca.
 1. Pri izboru svetovalca oziroma zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 2. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
 3. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v javnem pozivu.
 4. Prijavitelj ne sme biti kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem ali svetovalcem/i (zaposlenim pri zunanjem izvajalcu, ki izvaja aktivnost), kar pomeni, da je strošek storitve zunanjega izvajalca neupravičen, če sta:
  • prijavitelj in zunanji izvajalec ali svetovalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
  • če je zunanji izvajalec ali svetovalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
   • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
   • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 1. stroški svetovalne podpore pri:
  • izvedbi samoocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
  • izvedbi zunanje ocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
  • izdelavi menedžerskega poročila po modelu EFQM.

Rezultat izvedenega svetovanja je:

  • izvedena izbrana samoocenitev in ustrezno poročilo,
  • izvedena izbrana zunanja ocenitev in ustrezno poročilo,
  • izdelano menedžersko poročilo.

in/ali

 1. stroški udeležbe na EFQM certificiranih usposabljanjih za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oziroma je že uveljavljalo stroške pod točko 1 ali 3:

Več informacij o EFQM certificiranih usposabljanjih je objavljenih na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm

Rezultat zaključenega usposabljanja je:

  • pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje.

in/ali

 1. strošek pristojbine za EFQM globalno nagrado (ang. EFQM Global Award).

Rezultat plačane pristojbine je:

  • sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu.

DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje stroškov znaša do 60% upravičenih stroškov.

Oddaja vloge je možna le preko portala sklada. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnosti razpisa in dodatne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi