Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Prijavitelj mora izpolnjevati določene splošne pogoje.

Pogoji za projekt:

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijske platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
 5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
 6. Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna trgovina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.
 7. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški javnega poziva in pozivne dokumentacije.
 8. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
 • zunanji izvajalec povezana družba ali partnersko podjetje po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
 • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
  • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
  • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:

 1. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
 2. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
 3. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba o sofinanciranju. Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor je javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno na voljo ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, možnost ponovne oddaje vloge.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma nacionalni prispevek.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije: http://dihslovenia.si/vavcer/

 • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
 • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
 • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
 • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahko po javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023).

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek. Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Za prijavo na javni poziv mora prijavitelj oddati vlogo na e-Portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na ePortalu Sklada. Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V primeru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti. Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega poziva objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.