Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v občini Rogašovci za leto 2021

  • Občina Rogašovci je objavila Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v občini Rogašovci za leto 2021.
  • Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za naslednje ukrepe:
  1. Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
  2. Nova delovna mesta in samozaposlovanje

Upravičenci do finančne pomoči so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem ali poslovno enoto in krajem investicije v Občini Rogašovci.

Upravičeni stroški

  1. Sredstva za začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti ter razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne investicije in nematerialne investicije.

Upravičeni stroški za materialne investicije so stroški:

  • nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
  • nakupa, graditve ali preureditve poslovnih prostorov,
  • projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov za namen pridobitve gradbenega dovoljenja,
  • nakupa nove opreme.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so stroški nakupa patentov, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški, ki so nastali od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

  1. Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlovanje so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Rogašovci oziroma za realizacijo samozaposlitve.

 Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški plače novega delovnega mesta (bruto plača in prispevki na plače), in sicer največ za obdobje 12 mesecev, nova delovna mesta pa morajo biti ohranjena vsaj 2 leti.

Upravičenci morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Rogašovci (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine), dejavnost pa se mora ohraniti vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve.

Novo delovno mesto oziroma samozaposlitev mora biti realizirana od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

 

Vlagatelj zaprosi za pomoč na obrazcih, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

Poleg pravilno izpolnjene ustrezne dokumentacije je k vlogi potrebno dodati še dokazila, ki so navedena v razpisu.

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani http://obcina-rogasovci.si. Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Rogašovci oziroma po telefonu 02/55 88 814 (Nataša Hašaj). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov natasa.hasaj@obcina-rogasovci.si.

 

Rok in način dostave vlog

Vloga se lahko predloži osebno na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali po pošti na naslov Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 30. septembra 2021 do 12.00 ure oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9. 2021.

Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani https://www.obcina-rogasovci.si/za-obcane/razpisi/, kjer najdete tudi obrazce za pripravo vloge.