Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti. Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 1. ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
 2. je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-11 oziroma zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad;2
 3. ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas;
 4. vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
 5. mora dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
 6. ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev;
 7. nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
 8. v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
 9. je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno;
 10. in še druge pogoje, navedene v razpisu.

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje;

 1. imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
  • iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
  • s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v vlogi,
 2. imeti zaprto finančno konstrukcijo,
 3. zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti
 4. imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer: – v obdobju od leta 2022 do 2024;
 5. imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in sicer: – v obdobju od leta 2022 do 2024.

Kreditni pogoji:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5% 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8% p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Upravičeni stroški

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
 6. zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25% in več.

Vsebina vloge:

Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7 2021 – Mikrokrediti« (dostopen na ePortalu Sklada) z: – vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe; – vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo; – pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS.

Obvezne priloge:

 1. a) računovodski izkazi za leto 2020 v originalni obliki, ki so bili uradno oddani na AJPES;
 2. b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2020.

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Roki za predložitev vloge s prilogami na ePortal Sklada: 20. 1. 2022 do 14. ure, 10. 2. 2022 do 14. ure, 1. 3. 2022 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.