Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo.

Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
 • brezobrestnem kreditu,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

 1. na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
 2. ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
 3. imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 4. vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);
 5. imeti BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB8;
 6. ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev;
 7. ter še druge pogoje, ki jih najdete v razpisu.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:

 • I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
 • I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 • I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 • N82.3 – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj;
 • R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

 1. imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
  • iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
  • s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih /poslovnih modelov v vlogi,
 2. imeti zaprto finančno konstrukcijo,
 3. zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
 4. imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 predvideno poslovanje z dobičkom,
 5. imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 realno načrtovan pozitivni denarni tok.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.

Zavarovanje kredita:

 1. za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 2.  za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Upravičeni stroški

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 50.000 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
 6. zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Vsebina vloge:

Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije Covid 19 na gospodarstvo« (dostopen na ePortalu Sklada) z:

– vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe,

– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,

– izjava PAN EGF,

– pooblastilom za potrebe preverjanja podatkov pri FURS.

Obvezne priloge: a) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode, na podlagi letnega poročila za leto 2020.

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Roki za predložitev vlog s prilogami na ePortal Sklada: 25. 1. 2022 do 14. ure, 25. 2. 2022 do 14. ure, 25. 3. 2022 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si