Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, je objavilo javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

 • hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
 • kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko: mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31. 12. 2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).

Na sklop B se ne morejo prijaviti velika podjetja.

– Za Sklop B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:

 • SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.

Upravičeni stroški:

V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, in sicer:

 1. Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture: – stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 2. Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva: – stroji in oprema v objektu in neposredni okolici (pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 3. Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev: – nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

Neupravičeni stroški:

 • davek na dodano vrednost,
 • nakup rabljene opreme,
 • strošek za pripravo vlog na razpis ter strošek za pripravo zahtevkov za sofinanciranje.

Intenzivnost pomoči Sklop B:

 • do 20% upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in
 • do 10% upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij.

Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati za sklop B najmanj 500.000 EUR, najvišja višina pomoči znaša 2.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022. Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo https://www. gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Dodatne informacije: Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www. gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.