Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, preko izvajalske organizacije SPIRIT Slovenija, javna agencija, objavilo javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti za odpravo omejitev, vezanih na Covid-19.

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19, s tem pa želijo:

 • ohraniti obstoj dejavnosti, ki delujejo v prizadetih panogah gospodarstva,
 • omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na Covid-19 in po ponovnem odprtju dejavnosti,
 • prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):

 • 100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • 300 Strežba pijač
 • 110 Dejavnost potovalnih agencij
 • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 010 Umetniško uprizarjanje
 • 020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Splošni pogoji za prijavitelje so:

 1. Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad oziroma opravljajo dejavnost v katerikoli izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad), ki je bil ustanovljen pred 1.  1. 2020.

Posebni pogoji za prijavitelje so:

 1. Prijavitelj ima v obdobju od 31. 7. 2021 do najmanj do dodelitve sredstev kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed upravičenih dejavnosti.
 2. Sedež prijavitelja mora biti v celotnem obdobju upravičenih stroškov v isti regiji kot na dan 31. 7. 2021. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.
 3. Prijavitelj je imel v letu 2020 izpad prihodkov od prodaje v primerjavi z letom 2019 v višini vsaj 75 odstotkov po vsaj enem izmed kriterijev, kot sledi:
  1. Izračun upada prihodkov s primerjavo prihodkov od prodaje,
  2. Izračun upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih,
  3. Izračun upada prihodkov glede na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč,
  4. Izračun upada prihodkov glede na povprečne prihodke in povprečno število zaposlenih glede na upravičeno dejavnost po SKD ter organizacijsko obliko; pri čemer so podrobnosti izračunov prikazane v točki 1.2 razpisne dokumentacije.
 4. Prijavitelj je imel v obdobju od 31. 7. 2021 do 31. 1. 2022 najmanj enega zaposlenega oziroma samozaposlenega. Za samozaposlenega se šteje tudi samozaposleni, ki posluje v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad in je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 212/21, 162/21, 196/21 – ZDOsk in 10/22, – v nadaljevanju: ZPIS-2) in tudi družbenik, ki je poslovodna oseba in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2.
 5. Prijavitelj v obdobju do dodelitve sredstev ohranja vsaj enega zaposlenega oziroma ohranja samozaposlitev.
 6. Prijavitelj izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
  1. ima finančne podatke javno objavljene in dostopne v podatkovni bazi AJPES ter oddano letno poročilo za leti 2019 in 2020, ali
  2. finančni podatki prijavitelja niso javno objavljeni v podatkovni bazi AJPES, je pa za leto 2019 in 2020 FURS-u poročal prijavljene prihodke oziroma promet.
 7. Prijavitelj je obrazce izpolnil preko spletnega prijavnega obrazca.

Postopek ocenjevanja po merilih komisija izvede, ko se ugotovi, da je vloga pravočasna, pravilno označena, popolna in izpolnjuje vse pogoje in druge zahteve in omejitve javnega razpisa.

Upravičeni stroški in pavšalni znesek za izračun vrednosti sofinanciranja

Predmet sofinanciranja je povračilo stroškov dela v obdobju od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022. Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti v obdobju od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022. Povračilo stroškov dela je določeno na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska. Upravičeni stroški se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000,00 EUR za enega zaposlenega. Vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje se izračuna tako, da se pavšalna vrednost 6.000,00 EUR pomnoži z najnižjim št. zaposlenih v obdobju od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022.

Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije ter navodili na obrazcih in v spletnem prijavnem obrazcu, ki jo najdete na spletni strani agencije SPIRIT Slovenija, https://www.spiritslovenia.si/razpis/385 (v desnem kotu).

Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022. Izpolnjen in zaključen spletni obrazec še ne pomeni, da je bila vloga oddana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana:

po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59 uri

– osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni agencije; osebno oddane vloge agencija sprejema v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu in razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrtk.covid19@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani agencije (https://www.spiritslovenia.si/razpis/385) v okviru dokumenta »Odgovori na vprašanja«.

Podrobnosti razpisa najdete na spletni strani Agencije SPIRIT Slovenija, https://www.spiritslovenia.si/razpis/385

 

Za pomoč se lahko obrnete tudi na nas.

 

Projekt »SPOT Svetovanje POMURJE 2018-2022 «

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija