Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis, katerega namen je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Ciljne skupine/upravičenci: upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2021 in 2022, do dneva oddaje vloge na natečaj, registrirale svoje podjetje in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga v letu 2022 organizira pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 najbolje ocenjenih.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:

  1. Je pravočasno oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www. podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natečaj-za-podelitev-finančnih-spodbud
  2. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
  3. je pripravljena v skladu z določili tega razpisa in navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

  1. Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www. podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natečaj-za-podelitev-finančnih-spodbud

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

Razpis bo odprt do vključno 20. 5. 2022 do 16. ure. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane preko podjetniškega portala do vključno 20. 5. 2022, do 16. ure.

Prijavitelji bodo o izidu ocenjevanja na prvi stopnji obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog, o izidu ocenjevanja na drugi stopnji pa v roku 120 dni od datuma odpiranja vlog oziroma na dan zaključne predstavitve poslovnega modela pred komisijo.

Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si. Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.