Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (JR PMSNS-MMÖNK – ukrep 1/2022)

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 za leto 2022.

Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (v nadaljevanju: program).

Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:

 • v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
 • v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
 • v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
 • v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
 • v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vsak prijavitelj mora podpisati in vlogi priložiti Obrazec št. 1: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi, da izpolnjuje in sprejema vse razpisne pogoje za kandidiranje na tem javnem razpisu.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev s strani prijavitelja, lahko PMSNS zahteva od prijavitelja dodatna pojasnila.

Upravičeni prijavitelji javnega razpisa so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 • imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež (šteje se zadnjih 12 mesecev do dneva oddaje vloge),
 • na naslovu sedeža, poslovni enoti ali podružnici izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije,
 • ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnovna sredstva 5 let ne bo preselil z upravičenega območja,
 • ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),
 • so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet projekta v Republiki Sloveniji,
 • in še druge pogoje, določene v razpisu.

Višina razpoložljivih sredstev Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2022 znaša 300.000,00 EUR.

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje pomoči po »de minimis« prejete v obdobju zadnjih treh let, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

Strošek je upravičen, če je bil predmet projekta naročen (sklenjena pogodba, izdana naročilnica), plačan in dobavljen ter vključen v delovni proces in usposobljen za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti, in sicer od datuma oddaje vloge na ta javni razpis in najkasneje do 30. 9. 2022.

Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da:

 • so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
 • so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
 • upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma glavno dejavnostjo podjetja,
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
 • so nastali (blago dobavljeno in usposobljeno za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti, – so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
 • proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena izposoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
 • so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na prejemnika sredstev,
 • so nastali v skladu z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
 • so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
 • so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, je 20. 5. 2022. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).

 

Razpisna dokumentacija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom so objavljene na spletnih straneh PMSNS http://www.muravidek.si in www.muravidek.re.