Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil javni razpis, katerega namen je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

Spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Učinkovita raba energije za naložbe na področju:
  • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
  • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
  • uvedbe sistema upravljanja z energijo,
  • energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
 • Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju:
  • toplotne izolacije, in sicer:
   • fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
   • tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
   • ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
   • zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
  • vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer:
   • toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
   • kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
   • toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
   • solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
   • prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
   • sistema ogrevanja v stavbi,
   • zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Upravičeni stroški: Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 15 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev.

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • nova oprema in delovni stroji
 • neopredmetena sredstva

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.

Obrestna mera je lahko spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,66 % naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.

Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Podrobnosti razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Sklada https://www.srrs.si/javni-razpisi/.