Javni razpis P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni poziv, katerega predmet so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 32.000.000 EUR, in sicer:

 • 27.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oziroma predelave,
 • 5000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestni potniški promet.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja,
 • imajo status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
 • morajo dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva,
 • vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja,
 • imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2021 z oceno vsaj SB8,
 • nimajo neporavnanih obveznosti do Sklada,
 • v vlogi morajo izkazovati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške,
 • je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID 19 in energetske krize na poslovanje podjetja. Vlagatelj mora izpolnjevati oba navedena pogoja. Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, to je pred 12. 3. 2020. Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za januar 2022,
 • je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno,
 • se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v javnem razpisu,
 • in še druge splošne pogoje, ki jih najdete v razpisu.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

 1. Področje C – Predelovalne dejavnosti

Iz tega področja se na razpis ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano in opravljajo naslednjo glavno dejavnost:

– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,

– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,

– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,

– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,

– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,

– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,

– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil.

2. Področje gostinstva, kulture in cestni potniški promet (za to skupino je na razpolago 5.000.000 EUR razpisanih sredstev), in sicer za dejavnosti:

– I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

– I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

– I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

– I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

– N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

– N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

– R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

– H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Osnovni pogoji kandidiranja

Podjetje, ki kandidira za kredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

 1. a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:

– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali

– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih, prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v vlogi,

b) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

c) zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja osebnega poroka),

d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer:

– v celotnem obdobju od leta 2023 do 2025;

e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in sicer:

– v celotnem obdobju od leta 2023 do 2025.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 20.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,35 % p.a. (fiksni del); če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

– 5 menic podjetja in

– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).

Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

Upravičeni stroški

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo obratna sredstva, kamor sodijo:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,

– izdatki za opravljene storitve,

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),

– zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS. Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora.

Oddaja vlog

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada in jo bo potrebno dopolniti v roku 2. delovnih dni.

Roki za predložitev vlog

Javni razpis ima naslednji prijavni rok: 15. 11. 2022 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan. vidovic@podjetniskisklad.si.