Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada – Mikrokrediti na problemskih območjih

Namen: neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje.

Obmejna problemska območja – Pomurske občine so odebeljene:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

 Upravičeni stroški:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • strošek materiala in trgovskega blaga,
  • strošek storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) – največ do 50% mikrokredita

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Višina kredita: od min 5.000 EUR do max 25.000,00 EUR.

Obrestna mera: pogodbena obrestna mera je fiksna in znaša 1,1% letno.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.

Stroški kredita se ne zaračunajo.

Zavarovanje: 5 bianco menic podjetja in osebno poroštvo vsaj 1 : 1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Črpanje kredita je namensko in enkratno

Razno: pridobiti je potrebno bonitetno oceno na osnovi S.BON obrazca pri AJPES – upoštevala se bo boniteta v razredu med SB1 in SB8.

Roki prijav: 01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in 01.10.2020.