Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 (308. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis, katerega predmet je štipendiranje dijakov za deficitarne poklice, od šolskega leta 2021/2022 do izteka izobraževalnega programa.

Štipendije so razpisane za naslednje poklice: kamnosek/kamnosekinja, mehatronik operater/operaterka, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, elektrikar/električarka, avtokaroserist/avtokaroseristka, pek/pekarka, slaščičar/slaščičarka, mesar/mesarka, tapetnik/tapetničarka, mizar/mizarka, steklar/steklarka, zidar/zidarka, klepar-krovec/kleparka-krovka, izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje, tesar/tesarka, slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, pečar/pečarka, gozdar/gozdarka, dimnikar/dimnikarka, tehnik/tehnica steklarstva.

Izobraževanja, ki se izvaja v madžarskem učnem jeziku: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS),

mehatronik operater/operaterka (DV), strojni tehnik/strojna tehnica (DV), kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV).

Cilji dodeljevanja štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Cilj javnega razpisa je dodeliti 1000 štipendij.

Mesečna štipendija za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) znaša 102,40 EUR. Višina štipendije se usklajuje na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, s spremembami in dopolnitvami).

Pogoji, k jih morajo izpolnjevati prosilci:

 1. je državljan Republike Slovenije in ima prebivališče v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 2. bo v šolskem letu 2021/2022 v Republiki Sloveniji vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za zgoraj navedene poklice;
 3. bo v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 22. letom starosti;
 4. ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
 5. hkrati ne prejema kadrovske štipendije;
 6. v letnik, v katerega bo vpisan v šolskem letu 2021/2022, še ni bil predhodno vpisan;
 7. bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Rok za vložitev vlog je določen kot zaprti rok za oddajo vlog. Rok za oddajo vlog začne teči v ponedeljek, 14. 6. 2021 in se izteče v petek, 24. 9. 2021.

 Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:

– na spletni strani sklada http://www.srips-rs.si

– na e-poštnem naslovu deficitarne@sklad-kadri.si,

– v času uradnih ur: vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu sklada ali telefonsko na številki 01 43 45 897.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

 

Podrobnosti o razpisu najdete na povezavi

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr