Javni razpis za dodelitev razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil javni razpis namenjen razvojnim posojilom v podjetništvu na obmejnih problemskih območjih ki zasleduje cilj

 • Spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
  • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Vlagatelj mora izpolnjevati splošne pogoje in pogoje po programu.

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe v sledeči pravno organizacijski obliki: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, fizična osebe, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Obmejno problemsko območje je območje naslednjih pomurskih občin: Apače, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Tišina, Velika Polana, Šalovci.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis.

Upravičeni stroški so:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva (20% od upravičenih stroškov)

Delež pomoči znaša:

 • za velika podjetja 10% za Zahodno Slovenijo in 25% za Vzhodno Slovenijo
 • za srednja podjetja je 20% za Zahodno Slovenijo in 35% za Vzhodno Slovenijo
 • za mala podjetja je 30% za Zahodno Slovenijo in 45% za Vzhodno Slovenijo.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25%, ki ne sme vključevati javnih sredstev.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.

Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01% letno. Glavnica posojila se vrača mesečno. Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (30.6. in 31.12.).

Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev oziroma največ do 30.6.2033. Mogoč je moratorij na odplačilo glavnice.

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31.12.2024. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev stroje ali opreme v uporabo.

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju. Skladno s prijavljenim projektom mora vsebovati:

 • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
 • poslovno dokumentacijo:
  • poslovni načrt, ki mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganja s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vse finančne projekcije izdelane za najmanj osem let,
  • soglasje zastavitelja nepremičnine,
  • soglasje zastavitelja premičnine,
 • priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
 • priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
 • priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.

Podrobnosti razpisa najdete na spletni strani Sklada https://www.srrs.si/javni-razpisi/.

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena osebe, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si.

Roki za oddajo vloge so 2.8.2021, 20.9.2021 in 25.10.2021.

Sestavni del razpisa je razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati. Vse je objavljeno v Aplikaciji e-Rsklad.