REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Pogoji za projekt

 1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
 2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
 3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov za posamezno področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in je objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
 4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 5. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne sme biti izdan pred objavo javnega poziva (1.10. 2021).
 6. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
 7. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
 8. Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge na ta javni poziv.
 9. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški javnega poziva in pozivne dokumentacije.
 10. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
 • zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
 • zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
  • udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
  • neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Upravičeni stroški in višina subvencije

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije: www.dihslovenia.si/smernice/:

 • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

 • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Skupna višina subvencije (za obe aktivnosti skupaj) je največ do 9.999,99 EUR.

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

 

Podrobnosti povabila najdete na povezavi tukaj