Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

Na spletni strani MGRT in v Ur.l. RS št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022  je objavljen Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT – https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les/

Namen javnega razpisa je
izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom.

Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 4.000.000,00 EUR. Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 28.000.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 25% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije (Vzhodna Slovenija območje »a« višje sofinanciranje, Zahodna Slovenija območje »b« nižje  – območja opredeljena Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 )

Velikost podjetja območja »a« območja »c«
Srednja največ 40 % največ 25 %
Mikro in mala največ 50 % največ 35 %

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom in vključujejo:

stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),
stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek

Roki za oddajo vlog: 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov darko.sajko@gov.si in sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si.