Javni razpis P1 Covid 2022 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 Covid 2022 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Sberbank banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

 • omilitev posledic epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,
 • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
 • spodbujati rast in razvoj MSP,
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo zaposleni iz programa javnih del.

Za kandidiranje mora podjetje izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih najdete v samem razpisu.

Kreditni in garancijski pogoji:

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19, kar se izkazuje v znižanju čistih prihodkov, ki je razvidno iz Javno objavljenih podatkov letnega poročila (AJPES) – Izkaz poslovnega izida 2020/2019).

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Kreditno garancijski pogoji:

 • 80% garancija Sklada,
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
 • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35%,
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita).

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni omejena. Upoštevajo se bruto vrednosti (z DDV).

Vloga z vsemi prilogami mora biti oddana na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na e-portal Sklada:

V letu 2022: 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in 20. 10. oziroma do porabe sredstev.

Besedilo celotnega razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=151

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 74, (02) 234 12 88, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

Projekt »SPOT Svetovanje POMURJE 2018-2022 «

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija