Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 96/2022 z dne 15.7.2022 objavilo javni razpis, katerega predmet je dejavnost prehrambnih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024.

Ponudniki, ki se lahko prijavijo na javni razpis, so pravne in fizične osebe, ki:

 • imajo registrirano gostinsko dejavnost;
 • imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
 • niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
 • izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vstopni pogoji:

 1. na javni razpis se prijavi z gostinskim obratom, ki je opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B in 52/16). Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje ta pogoj;
 2. za lokal šteje gostinski obrat, razen obrata za pripravo in dostavo jedi;
 3. gostinski obrat mora obratovati. Z nudenjem subvencionirane študentske prehrane mora začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane začne kasneje, se pogodba odpove. Izjemi sta višja sila (npr. izliv vode, požar) in renovacija lokala, če je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala 1. januarja. V primeru izjeme iz prejšnjega stavka mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje 1. marca oziroma prvi delovni dan v marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog; v nasprotnem primeru se pogodba odpove;
 4. lokal mora imeti jedilnico z najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim oziroma drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v izbranem lokalu, razen v primerih prireditvenih centrov, nakupovalnih centrov, javnih tržnic in podobno
 5. lokal, s katerim se prijavlja, mora imeti stranišče za goste, v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17);
 6. gostinski obrat, s katerim se prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če je najemnik ali podnajemnik gostinskega obrata, mora izpolniti izjavo, da bo imel gostinski obrat v najemu oziroma podnajemu celotno razpisno obdobje. K izjavi mora priložiti kopijo najemne pogodbe ali pogodbe o podnajemu, veljavne najmanj na dan 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Če je lastnik gostinskega obrata, mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele;
 7. zagotavljati mora študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno;
 8. zagotavljati mora vsaj 10 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj dve različni študentski kosili na dan;
 9. najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 9,00 EUR;
 10. zagotavljati mora obroke v vrednosti, določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane. Vloge, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo zavrnjene.

Posebni pogoji: prijavitelj mora izpolnjevati tudi posebne pogoje, katerih podrobnosti najdete v razpisu.

Rok za oddajo vloge:

 • Prvo odpiranje vlog bo dne 6. 9. 2022. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo do vključno ponedeljka, dne 5. 9. 2022. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
 • Drugo odpiranje vlog bo dne 5. 9. 2023. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo do vključno ponedeljka, dne 4. 9. 2023. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

Odpiranji vlog nista javni.

Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 80 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo tedensko objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-inenake-moznosti/javne-objave/.

Informacije o javnem razpisu posreduje:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-14 ali tel. 01/369-77-34, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
 • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 11. do 12. ure;
 • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
 • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Prijavni obrazec in zahtevane listine

Razpisna dokumentacija je objavljena na osrednjem spletnem mestu: